Zásady ochrany osobních údajů – DE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob získávání, užívání a nakládání s osobními údaji dodavatelů a odběratelů, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „obchodní partner“).

 

2. SPRÁVCE

2.1. Správcem osobních údajů je:

KOVO – PLAZMA s.r.o.

IČO: 25550926

DIČ: CZ25550926

se sídlem Běly Pažoutové 980/30, Komín, 624 00 Brno

vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 32780

 

3. PRÁVNÍ ÚPRAVA

3.1. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

4. ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky nebo uzavření smlouvy. Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, prosím, informujte nás o tom.

4.2. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

 

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení, případně firma;

b) případné IČO a DIČ;

c) sídlo a kontaktní adresa, případně fakturační a dodací adresa;

d) údaje o kontaktní osobě;

e) e-mailová adresa;

f) telefonní číslo;

g) číslo bankovního účtu.

 

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Účelem zpracování osobních údajů je:

a) plnění smlouvy – za účelem uzavření smlouvy a řádného splnění smlouvy nebo poskytnutí služby. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy;

b) splnění zákonem stanovených povinností – zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a slouží ke splnění právních povinností;

c) oprávněný zájem – zasílání informativních sdělení týkajících se materiálu, výrobních prostředků, balení, pohybu cen a omezení provozu. Zasílání informativních sdělení bude prováděno prostřednictvím Vašeho e-mailu. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR a slouží k plnění smlouvy a oprávněnému zájmu.

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ INFORMATIVNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Abychom Vám mohli zasílat naše informativních sdělení, zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení a e-mailovou adresu.

7.2. Informativní sdělení se týkají pouze upozornění na případné změny, které by mohly ovlivnit splnění smlouvy mezi správcem a obchodním partnerem a správce má za to, že by o nich měli být obchodní partneři s ohledem na poctivé obchodní jednání řádně a v předstihu informováni.

7.3. Výše uvedené osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

 

8. DOBA ZPRACOVÁNÍ

8.1. Po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

8.2. Osobní údaje za účelem zasílání informativních sdělení zpracováváme pouze po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu.

 

9. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. K poskytování služeb a ke zpracování osobních údajů používáme zpracovatele osobních údajů, kteří zajišťují správu webových stránek, nakládání se soubory cookies a doručovací služby.

9.2. Zpracovatelé zpracovávají údaje výlučně na naše pokyny, byla s nimi uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a jsou zavázáni k dodržování obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů.

9.3. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání osobních údajů.

 

10. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Zavázali jsme se přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

10.2. Naši zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

 

11. VAŠE PRÁVA

11.1. Jakožto subjekt údajů máte veškerá práva plynoucí z obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména má právo:

a) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,

b) přístupu k osobním údajům,

c) opravu osobních údajů,

d) výmaz osobních údajů,

e) omezení zpracování osobních údajů,

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

g) přenést osobní údaje k jinému správci,

h) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

12. SOUBORY COOKIES

12.1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka http://www.kovoplazma.cz, které umožňují fungování webového rozhraní. Jedná se o malé množství dat, které prohlížená webová stránka posílá do Vašeho zařízení, kde se uloží. Při příští návštěvě dříve navštívená webová stránka pomocí uložených cookies pozná, jestli jste na ní už někdy byli, jaké části webu si prohlížíte. Také si díky nim můžete uložit svá nastavení.

12.2. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje. Některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči.

12.3. Při odmítnutí používání souborů cookies však není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

12.4. Webové rozhraní používá zejména tyto služby pracující s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies: Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google a Sklik poskytované společností Seznam.cz, a.s.

 

13. KONTAKT

13.1. S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů se můžete obrátit na:

KOVO – PLAZMA s.r.o., se sídlem Běly Pažoutové 980/30, Komín, 624 00 Brno

Web: http://www.kovoplazma.cz

E-mail: obchod@kovoplazma.cz

Telefon: +420 531 010 101